Provozní řád úschovna

Provozní řád úschovny Turistického informačního centra Mělník
Provozovatel: Mekuc z.ú., U Sadů 323, 276 01 Mělník, IČ: 24210137, DIČ: CZ24210137

I. Základní podmínky využívání služeb úschovny
1) Využitím služeb úschovny vzniká mezi zákazníkem a provozovatelem smluvní vztah, na základě kterého jsou obě smluvní strany povinny řídit se tímto řádem a ostatními předpisy souvisejícími s úschovnou zavazadel.
2) Do úschovny jsou přijímána pouze zavazadla, která svým tvarem, rozměry a obsahem nemohou způsobit škodu na majetku provozovatele nebo na ostatních uložených zavazadlech.
3) V případě naplnění kapacity úschovny je provozovatel úschovny oprávněn odmítnout přijetí dalšího předmětu do úschovy.
4) Úschovna zavazadel je standardně v provozu každý den od 9:00 do 17:00 vyjma 24. 12, 25. 12, 26. 12. a 1. 1.
5) Cena úschovného je stanovena ve výši 70,- Kč za jednu uzamykatelnou skříňku za dobu jednoho dne. Úhrada úschovného a vratné zálohy na klíček ve výši 100,- Kč jsou realizovány před uložením zavazadel do úschovny.
6) V případě, kdy si zákazník předmět úschovy nevyzvedne po uplynutí doby úschovy, uhradí zákazník 100 Kč za každý další započatý den uložení obsahu skříňky v Turistickém informačním centru. Provozovatel okamžikem uplynutí lhůty doby úschovy dále neručí za obsah skříňky.
7) Vykazuje-li předmět úschovy příznaky, že podléhá zkáze, provozovatel je oprávněn příslušné zavazadlo otevřít a v případě, že obsah zavazadla skutečně podléhá zkáze, může obsah zlikvidovat na náklady zákazníka. Provozovatel je dále oprávněn otevřít některé ze zavazadel v případě podezření, že se v něm nachází věci, které nesmí být do úschovny vkládány viz. bod č. 4) čl. II.

II. Vložení zavazadel
1) Zavazadla mohou být do úschovny vložena pouze v provozní době úschovny, bod č. 4) čl. I.
2) Dokladem o převzetí klíčku od uzamykatelné skříňky je vydaný úschovní lístek. Zákazník je povinen přesvědčit se při přebírání úschovního lístku o správnosti kontaktních a jiných údajů v něm uvedených.
3) Převezme-li zákazník úschovní lístek, uznává tím správnost údajů a na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Převzetím úschovního lístku potvrzuje zákazník svůj souhlas se všemi ustanoveními tohoto úschovního řádu.
4) Do úschovny nesmí být ukládáno a provozovatel nepřevezme do úschovy:
a) finanční hotovost, ceniny, osobní či cestovní doklady, právní dokumenty
b) drahé kovy, mince, drahé kameny, klenoty, umělecké a historické předměty
c) střelné, sečné a bodné zbraně, výbušniny, pyrotechnika, samozápalné a těkavé látky, jedovaté nebo žíravé látky, atd.
d) špinavé nebo mokré předměty, či předměty vzbuzující odpor
e) živá zvířata či rostliny
f) extrémně křehké předměty
g) potraviny, které svým charakterem podléhají rychlé zkáze
h) zavazadla a věci nadměrných rozměrů a hmotnosti, maximálně do 20 kg a maximálních rozměrů 35 x 45 x 70 cm.
5) Zákazník akceptací tohoto úschovního řádu potvrzuje, že věci vyloučené z úschovy se nenacházejí v zavazadlech, která vložil do úschovy.
6) Úschovna není povinna zkoumat obsah zavazadel a odpovědnost vzniklou porušením ustanovení pod písmeny a–h tohoto článku nese zákazník.

III. Vyzvednutí zavazadel
1) Zavazadla můžou být vyzvednuta pouze v provozní době úschovny bod č. 4) čl. I.
2) Zaměstnanec provozovatele úschovny vydá vratnou zálohu na základě předloženého úschovního lístku a klíčku.
3) V případě vyzvednutí obsahu skříňky při ztrátě klíčku nebo úschovního lístku je zákazník povinen zároveň:
a) vyčkat odbavení všech zákazníků,
b) zcela přesně popsat uložená zavazadla,
c) zcela přesně popsat obsah uložených zavazadel,
d) prokázat svou totožnost platným dokladem,
e) vyplnit Prohlášení o vyzvednutí zavazadel bez vydaného klíčku nebo úschovního lístku.
4) V případě ztráty klíčku se záloha nevrací a provozovatel neručí za obsah skříňky.
5) Ihned při vyzvednutí zavazadel je zákazník povinen zavazadla zkontrolovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

IV. Ostatní ujednání
1) Provozovatel neodpovídá zákazníkovi za ztrátu, poškození či zničení zavazadel, resp. za jejich obsah v případě, že se jedná o věci, které nesmějí být do úschovny vkládány viz. bod č. 4) čl. II.
2) Provozovatel neodpovídá zákazníkovi za ztrátu, poškození, či zničení zavazadel, která nejsou uložena v řádně uzamčené skříňce.
3) Provozovatel neodpovídá zákazníkovi za zavazadla v případě, že zákazníkovi zapůjčeným klíčkem od úschovní skříňky disponovala třetí osoba.
4) Zákazník odpovídá provozovateli za škodu způsobenou zavazadlem, resp. předmětem, které je dle bodu č. 4) čl. II. vyloučeno z úschovy. Stejně tak odpovídá za škodu, která je způsobena znečištěním zavazadla, špatným sbalením nebo uzavřením zavazadla, atd.
5) Pokud provozovatel zjistí, že došlo k poškození uložených zavazadel třetí osoby nebo majetku provozovatele, jsou obě strany povinny sepsat o této skutečnosti protokol, na základě kterého je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu na majetku provozovatele nebo třetí osoby.
6) Pokud zákazník ihned při vyzvednutí zjistí ztrátu, poškození či zničení některého ze zavazadel, je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti zaměstnance provozovatele. Obě strany jsou povinny sepsat bezprostředně o této skutečnosti protokol.
7) Zákazník bere na vědomí, že prostor s úschovními boxy je pro větší bezpečnost monitorován kamerou.
8) Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.