Městské opevnění

Jungmannovy sady, Mělník

Nejstarší městské opevnění kopírovalo průběh hradištní fortifikace a bylo stavěno od poloviny 13. století. Výrazná byla přestavba v 60. letech 15. století, při které byla vybudována parkánová hradba.

Do vnitřního města vedly dvě brány a fortna, další dvě brány vedly do předměstí. Celý systém nakonec sestával z hlavní 2 m tlusté kamenné zdi s půlkruhovými baštami, parkánové zdi s baštami a dále z příkopu a vnějšího valu, který nasedal na eskarpu příkopu. Při patrně poslední přestavbě byla fortifikace doplněna ještě třetí vnější zdí. Jedinou zachovalou bránou je brána Pražská, která ve 30. letech 16. století nahradila starší bránu. Zbytky hradebního systému se nejlépe zachovaly v severní, severovýchodní a jihovýchodní části. Z gotického opevnění pražského předměstí se do dnešní doby dochovala pouze hranolová hláska, později upravená na vodárenskou věž. Pozůstatky hradeb mohou návštěvníci obdivovat v Jungmannových sadech u Tyršovy ulice.

Informace pro turisty i obyvatele Mělníka a okolí.